Algemene voorwaarden

Op Hondsdol.nl vind je tips en praktische informatie over activiteiten met en voor je hond. Deze informatie is zeer zorgvuldig samengesteld door de redactie van Hondsdol. De redactie heeft te allen tijde het recht om de aangeleverde content te redigeren, te wijzigen of te verwijderen.

Rechten

Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site is van Hondsdol. Wil je iets gebruiken? Vraag ons dan eerst om toestemming. Hondsdol draagt geen verantwoordelijkheid voor alle rechten die eventueel kunnen zijn verbonden aan beeldrecht, merkenrecht en auteursrecht van de aanbieders. Mocht je menen een recht te bezitten op een beeld op deze website, neem dan contact op met Hondsdol. Dan kunnen wij jouw credits vermelden.

Tips en activiteiten delen

Hondsdol waardeert het wanneer bezoekers, bedrijven en organisaties tips en activiteiten met ons delen. Hierbij hanteert Hondsdol de volgende spelregels:

 • de bezoeker garandeert dat de aangeleverde informatie en het aangeleverde beeldmateriaal correct, accuraat en niet misleidend is. Met het plaatsen van tips en/of activiteiten garandeer je dat er geen inbreuk wordt gepleegd op andermans rechten en ook niet onrechtmatig wordt gehandeld;
 • door het aanleveren van informatie en/of beeldmateriaal geeft de bezoeker Hondsdol het recht, zonder dat daar enige royalty of andere vergoeding tegenover staat, om de content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren en afgeleide werken te creëren, en om de content in alle nu bekende en toekomstige media openbaar te maken en te verveelvoudigen.

Bedrijven en organisaties

Totstandkoming en inwerkingtreding van een promotietieovereenkomst

 • Acceptatie van een offerte door de opdrachtgever moet schriftelijk of per e-mail plaatsvinden. Offertes en/of prijsopgaven binden Hondsdol niet en gelden als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. De geldigheidsduur van offertes bedraagt, indien niet anders is overeengekomen, 14 dagen.
 • Indien door omstandigheden, bijvoorbeeld grote spoed, géén offerte is verstrekt en geen bevestiging is verzonden, gaat Hondsdol ervan uit dat de promotieovereenkomst tot stand is gekomen op de startdatum van de promotie.

Promotiecontracten

 • Een promotiecontract treedt in werking vanaf de plaatsing van de eerste promotie-uiting en eindigt automatisch nadat de overeengekomen contractduur is verstreken.
 • Indien de opdrachtgever na afloop van de contractduur niet de volledige overeengekomen promotieruimte heeft afgenomen, vervalt na deze afloop het recht op verdere plaatsing en kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op restitutie in geld, promotieruimte of op welke wijze dan ook. De opdrachtgever is niettemin verplicht tot betaling van het gehele verschuldigde bedrag inzake het promotiecontract.

Promoties

 • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aangeleverde informatie en het aangeleverde beeldmateriaal ten behoeve van de promotie.
 • Promoties mogen geen uitingen bevatten die in strijd zijn met de wet, overige regelgeving, de openbare orde of de goede zeden. Noch mag de inhoud van promoties inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart Hondsdol voor aanspraken van derden in deze kwestie.
 • Hondsdol behoudt zich het recht voor de inhoud en vorm van promoties naar redelijkheid te wijzigen.
 • Hondsdol behoudt zich het recht voor een promotie, desnoods zonder opgave van redenen, te weigeren.
 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail anders is overeengekomen, verleent Hondsdol de opdrachtgever géén exclusiviteit ten aanzien van de in de promotie aangeboden producten of diensten. Hondsdol is vrij om naar eigen inzicht promoties van derden te accepteren en op een willekeurige plaats te plaatsen.

Promotiemateriaal

 • De opdrachtgever staat er voor in dat digitaal aangeleverd promotiemateriaal veilig is en geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programma’s bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan een computersysteem, computerprogramma’s of websites.
 • Hondsdol streeft ernaar het aangeleverde promotiemateriaal zo goed mogelijk weer te geven. De opdrachtgever dient echter naar alle redelijkheid rekening te houden met de verschillende digitale weergaveformaten.
 • Hondsdol heeft het recht om het promotiemateriaal na voltooiing van de opdracht te wissen.
 • Het (intellectuele) eigendom ten aanzien van door of namens Hondsdol vervaardigd promotiemateriaal berust exclusief bij Hondsdol.

Tarieven en betaling

 • Alle tarieven zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
 • Betaling van het in verband met een promotieovereenkomst verschuldigde bedrag dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.
 • Facturering van een promotieovereenkomst geschiedt in de regel direct na plaatsing van een promotie. Hondsdol is gerechtigd vooruitbetaling te vorderen en/of in gedeelten te factureren. Alle daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 • Door het verstrijken van een betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. In dit geval zijn alle vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Bij verzuim is Hondsdol gerechtigd om een rente van 1% per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend. Is binnen twee maanden na factuurdatum nog geen betaling ontvangen, dan wordt tot incasso overgegaan en komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever.

Annulering

 • Annulering door de opdrachtgever is tot 14 dagen vóór de startdatum van de promotie kosteloos mogelijk. Daarna wordt 50% van het totale bedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen vijf dagen vóór de startdatum van de promotie is het gehele bedrag verschuldigd.
 • In geval van een promotiecontract is annulering tot 14 dagen vóór de startdatum van de eerste promotie-uiting mogelijk. Daarna wordt 10% van het totale bedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen vijf dagen vóór de startdatum van de eerste promotie-uiting of tussentijdse annulering is het gehele bedrag verschuldigd.
 • Annulering dient te allen tijde schriftelijk of per e-mail te geschieden.

Tekortkoming, aansprakelijkheid, opschorting en ontbinding

 • Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot de promotieovereenkomst is Hondsdol gerechtigd de uitvoering van de promotieovereenkomst voor de duur van de tekortkoming op te schorten en (alsnog) vooruitbetaling te verlangen, dan wel de promotieovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enigerlei schade aan de zijde van de opdrachtgever. Opschorting of ontbinding door Hondsdol ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling van het volledige met de promotieovereenkomst gemoeide bedrag.
 • Hondsdol is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van de opdrachtgever wanneer de schade ontstaat door het niet (tijdig) starten van een promotie, door onjuistheden in (de weergave van) een promotie of door andere oorzaak, indien haar in deze kwestie opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Bij herhaalde plaatsing van eenzelfde promotie-uiting is Hondsdol slechts aansprakelijk voor fouten, indien en voor zover de betreffende fout na melding door de opdrachtgever binnen de door Hondsdol aangegeven termijn niet is hersteld.
 • Elke aansprakelijkheid van Hondsdol is te allen tijde beperkt tot het met de betreffende promotie gemoeide bedrag. Aansprakelijkheid van Hondsdol voor indirecte schade of gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Indien zich aan de zijde van Hondsdol onvoorziene omstandigheden voordoen of sprake is van overmacht, heeft zij het recht de uitvoering van de promotieovereenkomst op te schorten zolang deze situatie voortduurt dan wel, naar keuze van Hondsdol, de promotieovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Hondsdol is in een dergelijk geval, met uitzondering van restitutie door niet geleverde diensten, niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade aan de zijde van de opdrachtgever. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van tekortschieten door toeleveranciers van Hondsdol of andere door haar ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, staking, (onvoorziene) overheidsmaatregelen, oorlog, brand, natuurrampen, alsmede iedere andere situatie waarop Hondsdol geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
 • Zodra de situatie van overmacht langer dan één maand heeft geduurd, heeft de opdrachtgever het recht om de promotieovereenkomst schriftelijk of per e-mail met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 • Indien de opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard, is Hondsdol gerechtigd de promotieovereenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk of per e-mail te beëindigen, onverminderd de verschuldigdheid tot betaling van het gehele met de promotieovereenkomst gemoeide bedrag. Indien sprake is van een promotiecontract dat is afgesloten ten behoeve van een derde en deze derde gedurende de looptijd van het promotiecontract in staat van faillissement wordt verklaard, heeft de opdrachtgever het recht om, in plaats van betaling van het nog verschuldigde bedrag, te volstaan met betaling van het verschil tussen de ontvangen korting en de korting die op basis van het reeds bestede bedrag volgens de geldende tarieven van toepassing zou zijn.